powrót do strony głównej
powiększenie

zmiany od 28 VI 2013 w działach:
- Bieżące ocenianie,
- Śródroczne i roczne oceny
- Tryb i procedura odwołania
- Egzamin gimnazjalny
- Ocenianie zachowania
- Nagrody i kary

WSO

STATUT GIMNAZJUM
Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wiedzy   Zachowania
oceny z: w-f, techniki, sztuki Informowanie uczniów i rodziców Skala ocen Poprawa ocen cząstkowych Sposoby oceny: klasówki- kartkówka- niezaliczenie prac- wgląd do prac Klasyfikowanie Skala ocen Laureaci konkursów Promocja Formy pomocy przedmiot: religia - dodatkowe Odwołania Egzamin poprawkowy Promowanie warunkowe obserwacja rodziców Ocena zachowania dodatkowe punkty Warunki nauczania indywidualnego, dostosowanie wymagań Egzamin gimnazjalny: j. obcy, warunki szczególne - ocena

Postanowienia ogólne
Zarządzanie
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Organizacja Szkoły
Uczniowie Gimnazjum
Inne procedury szkolne
 Na podstawie art. 60, ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624) Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej
uchwala co następuje:
Dział II
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Rozdział I

Przedmiot i cele procesu oceniania

§1

Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne uczniów;
 • zachowanie uczniów.

§2

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w zrozumieniu i opanowaniu przez nich wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania i podstawy programowej określonej odrębnymi przepisami.

§3

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez niego zasad współżycia społecznego
i norm etycznych.

§4

Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z danych zajęć oraz informowanie o nich uczniów
  i ich rodziców (opiekunów prawnych);
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych);
 • bieżące ocenianie oraz ustalanie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania według zasad przyjętych w niniejszym regulaminie;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym regulaminie;
 • ustalanie warunków i trybu uzyskiwania przez uczniów wyższych niż przewidywane przez nauczycieli klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie warunków i trybu uzyskiwania przez uczniów wyższych niż przewidywane przez wychowawcę klasyfikacyjnych rocznych ocen z zachowania;
 • ustalanie trybu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów informacji
  o ich postępach i trudnościach w nauce oraz zachowaniu.

§5

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych, zachowaniu oraz postępach i trudnościach w tym zakresie;
 • pomoc uczniom w organizowaniu i samodzielnym planowaniu procesu uczenia się i rozwoju;
 • motywowanie uczniów do dalszej pracy i postępów (pod względem nauki i zachowania);
 • dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach uczniów (pod względem nauki i zachowania);
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno–wychowawczej.

Rozdział II

Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

§1

Przedmiotem oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych są:
 • zakres opanowanych wiadomości i umiejętności;
 • stopień zrozumienia materiału programowego;
 • umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych i nietypowych, wymagających twórczego rozwiązania problemu;
 • stopień przygotowania i gotowości do samodzielnego poszerzania wiedzy;
 • zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego
  poziomu wiadomości i umiejętności.

§2

Szczegółowe wymagania edukacyjne (podstawowe i ponadpodstawowe) w odniesieniu do poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowują prowadzący je nauczyciele.

§3

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych bierze się pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie i wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§4

 1. Nauczyciele są zobowiązani, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub inne zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty (art. 71b, ust. 3b).
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia.
 4. Jeżeli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym przez nauczycieli pracujących z uczniem.
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia, który nie posiada opinii, orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej, a jest objęty pomocą psychologiczno–pedagogiczną w szkole, następuje na  podstawie rozpoznania jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dokonanego przez pracujących z nim nauczycieli i specjalistów.

§5

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dotyczy:
  • treści edukacyjnych (zakresu materiału realizowanego przez ucznia),
  • form i metod pracy z uczniem (sposobów przekazywania mu wiedzy, egzekwowania jego wiadomości i umiejętności, kryteriów oceny jego osiągnięć)
  • organizacji procesu edukacyjnego.
 2. Poszczególni nauczyciele opracowują dodatkowo – oprócz standardowych - wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) oraz zasady bieżącego oceniania i ustalania klasyfikacyjnych ocen śródrocznych i rocznych dla uczniów objętych pomocą psychologiczno–pedagogiczną w szkole.
 3. Wymagania edukacyjne oraz kryteria ocen, o których mowa powyżej, powinny być adekwatne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów, zgodne z zaleceniami opinii i orzeczeń poradni psychologiczno–pedagogicznej lub poradni specjalistycznych.

§6

 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) wynikających z realizowanego programu nauczania;
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i zasadach wystawiania ocen;
  • warunkach i trybie uzyskiwania przez uczniów wyższej niż przewidywana klasyfikacyjna ocena śródroczna i roczna z prowadzonych przez nich zajęć edukacyjnych.
   Fakt przekazania powyższych informacji uczniom oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.
 2. Fakt przekazania powyższych informacji uczniom oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) należy odnotować w dzienniku lekcyjnym oraz potwierdzić podpisami przedstawicieli uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).

§7

Poziom i postępy w zrozumieniu i opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności oceniane są na bieżąco w ciągu roku szkolnego przy pomocy następującej skali ocen:
65432
6-5-4-3-2-
5+4+3+2+1+1

Jest to sześciostopniowa skala ocen rozszerzona o wartości pośrednie między stopniami
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Rozszerzenia mogą być wykorzystywane do zróżnicowania oceny pracy uczniów w zależności od wysiłku włożonego w jej wykonanie oraz ich obiektywnych możliwości edukacyjnych.

§8

 1. Uczniowie mogą być oceniani na zajęciach także w formie „+” i „-”.
  Szczegółowe zasady oceniania w formie „+” i „-” ustala nauczyciel przedmiotu.
 2. Możliwe jest również stosowanie przez nauczycieli innej formy oceniania cząstkowego (np. ocenianie punktowe, procentowe itp.) po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej.
 3. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy aktywności uczniów. Nauczyciel powinien stosować różnorodne metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.

§9

 1. Nieobecnego nauczyciela może zastąpić (poprowadzić za niego lekcję) każdy z pozostałych członków rady pedagogicznej wyznaczony przez dyrektora.
 2. Podczas takiej lekcji (tzw. zastępstwo) nauczyciel zastępujący nieobecnego kolegę powinien realizować kolejno: lekcję z przedmiotu, który jest w planie, lekcję z własnego przedmiotu lub inne zajęcia edukacyjne.
 3. Jeżeli zastępstwo zostało zapowiedziane uczniom co najmniej w dniu poprzedzającym je, uczniowie mają obowiązek przygotować się do niego tak jak do pozostałych, przewidzianych w planie lekcji.
 4. Nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia edukacyjne ma prawo wystawiać uczniom oceny cząstkowe.

§10

 1. Wystawioną ocenę nauczyciel powinien uzasadnić w obecności klasy bądź w innej formie,
  o jaką poprosi uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni).
 2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą poprosić o uzasadnienie oceny w formie:
  • pisemnej;
  • ustnej.

§11

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania ocen cząstkowych.
 2. Jeżeli uczeń poprawi cząstkową ocenę niedostateczną (np. napisze ponownie kartkówkę, pracę klasową z pozytywnym wynikiem), nauczyciel wstawi w dzienniku lekcyjnym obok niedostatecznej - nową ocenę pozytywną i obie otoczy kółkiem.

Rozdział III

Zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

§1

 1. Przez cały rok szkolny uczeń może być kontrolowany i oceniany na podstawie pracy na lekcji, prac domowych, prac pisemnych, wypowiedzi ustnych, pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.
 2. Pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności to:
  • praca klasowa;
  • kartkówka.

§2

 1. Praca klasowa jest sprawdzianem opanowania większej partii zrealizowanego materiału (najczęściej ma dotyczyć wiadomości i/lub umiejętności z jednego działu).
 2. Praca klasowa może trwać do 90 minut. Czas trwania pracy klasowej ustala nauczyciel biorąc pod uwagę jej formę oraz zakres materiału, który obejmuje.
 3. Praca klasowa ma być oceniona i zwrócona uczniom w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie od jej napisania.
  Do tego czasu nie wlicza się ferii i świąt oraz tych dni roboczych, w których zgodnie z innymi przepisami nie odbywają się zajęcia edukacyjne.
 4. Jeżeli nauczyciel z przyczyn od niego zależnych nie zwróci ocenionych prac klasowych po dwóch tygodniach, wpisuje oceny tylko uczniom, którzy wyrażą na to zgodę.
 5. Liczbę prac klasowych pisanych przez uczniów ogranicza się do jednej w ciągu dnia i do trzech w ciągu tygodnia (z zastrzeżeniem pkt 7).
 6. Nauczyciel ma obowiązek tydzień wcześniej poinformować zespół klasowy i odnotować w dzienniku lekcyjnym termin planowanej pracy klasowej.
 7. Praca klasowa zapowiedziana przez nauczyciela i wpisana do dziennika lekcyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać na wniosek uczniów przełożona na termin późniejszy.
  W terminie tym odbędzie się nawet, gdy przekroczy dozwoloną w pkt. 5 ilość prac klasowych w ciągu dnia lub tygodnia.
 8. O możliwości i formie poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej decyduje nauczyciel przedmiotu.

§3

 1. Kartkówka jest to krótka, pisemna odpowiedź na pytania dotyczące 1 – 3 ostatnich lekcji.
 2. Kartkówka nie musi być zapowiedziana.
 3. O czasie trwania kartkówki decyduje nauczyciel.
 4. Oceniona kartkówka ma być zwrócona uczniom w czasie nie dłuższym niż tydzień od jej napisania. Do tego czasu nie wlicza się ferii i świąt oraz tych dni roboczych, w których zgodnie z innymi przepisami nie odbywają się zajęcia edukacyjne.
 5. Jeżeli nauczyciel z przyczyn od niego zależnych nie zwróci ocenionych kartkówek po tygodniu, wpisuje oceny tylko uczniom, którzy wyrażą na to zgodę.
 6. Liczba kartkówek pisanych przez uczniów w ciągu dnia i tygodnia jest nieograniczona.

§4

W uzasadnionych przypadkach (np. uczniowie pracowali niesamodzielnie lub ich prace, wypowiedzi świadczą o tym, że wymagają dodatkowych wyjaśnień i powtórzeń, by opanować dany materiał) nauczyciel może odstąpić od oceny kartkówek, prac klasowych, odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.

§5

 1. Uczeń, który nie przystąpił do pisemnego sprawdzianu wiadomości i umiejętności z powodu nieobecności w szkole, ma obowiązek przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób w ciągu dwóch najbliższych konsultacji.
 2. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu lub nie zaliczy w inny sposób tej partii materiału,
  otrzyma ocenę niedostateczną lub 0 pkt.

§6

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych, a rodzice (opiekunowie prawni) mają do tego prawo w czasie „Dni Otwartych” i zebrań.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów mają także prawo wykonania kserokopii prac swojego dziecka (z wyłączeniem autorskich testów opracowanych przez nauczyciela, przeznaczonych do wielokrotnego użytku) na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.
 3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, czy i na jakich warunkach udostępnia uczniom pisemne prace kontrolne do domu.

§7

Uczniowie mają prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny raz w półroczu z przedmiotu, który odbywa się raz w tygodniu i dwa razy w półroczu z przedmiotów, które odbywają się kilka razy w tygodniu.
Zasady zgłaszania nieprzygotowania określa nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

§8

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w prowadzonej przez Samorząd Uczniowski loterii „Szczęśliwy Numerek”. Polega ona na losowaniu numeru porządkowego ucznia, który w danym dniu będzie zwolniony z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.
 2. Uczeń, którego numer został wylosowany, pisze zapowiedziane kartkówki i prace klasowe, jego zadanie domowe może być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela.
 3. Loteria obowiązuje na każdym przedmiocie i u każdego nauczyciela.

§9

 1. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach trwającej krócej niż tydzień, uczeń ma prawo:
  • nie odrobić pracy domowej na pierwszą lekcję zajęć edukacyjnych, które opuścił, jeśli wypadają pierwszego dnia po jego nieobecności;
  • nie uczestniczyć w sprawdzaniu wiadomości i umiejętności wprowadzanych w trakcie jego nieobecności w pierwszym dniu ponownego pobytu w szkole.
 2. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach trwającej co najmniej tydzień, uczeń ma prawo:
  • nie odrobić pracy domowej na pierwszą lekcję zajęć edukacyjnych, które opuścił;
  • przez trzy kolejne dni nauki nadrabiać zaległości i uzupełniać materiał.
   W tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności wprowadzanych podczas jego nieobecności.

§10

Ustala się dzień wolny od odpowiedzi ustnych i kontrolnych prac pisemnych po Bożym Narodzeniu, Wielkanocy, feriach zimowych i innych przerwach trwających dłużej niż 4 dni lekcyjne oraz bezpośrednio po całodziennej (do godziny 1800) lub kilkudniowej wycieczce szkolnej.
 

Rozdział IV

Śródroczne i roczne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

§1

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.
  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych w semestrach, terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
 2. Decyzją Rady Pedagogicznej koniec pierwszego półrocza ustala się na przedostatnią sobotę stycznia. Jeżeli dzień ten wypada w czasie ferii zimowych, koniec pierwszego półrocza przesuwa się na drugą sobotę po feriach.

§2

 1. Klasyfikację za pierwsze półrocze przeprowadza się w ciągu ostatniego tygodnia tego semestru
  lub w pierwszym tygodniu drugiego semestru, a klasyfikację za drugie półrocze i roczną w ciągu ostatnich dwóch tygodni zajęć przed wakacjami.
 2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć uczniów w danym półroczu oraz roku szkolnym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zachowania zgodnie ze skalami określonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Klasyfikacyjne oceny roczne odzwierciedlają wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym. Są wystawiane przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne według przyjętych przez nich zasad na podstawie ocen cząstkowych oraz klasyfikacyjnych za oba półrocza.
 4. Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nie przeprowadzenia klasyfikacji za pierwsze półrocze, jeżeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim półroczu, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego półrocza zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§3

 1. Klasyfikacyjnej (śródrocznej i rocznej) oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.
 2. Jeżeli w czasie przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej lub rocznej, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest nieobecny z przyczyn od niego niezależnych (np. choroba, zdarzenie losowe), dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela, który wystawi uczniom oceny klasyfikacyjne.
 3. Wyznaczony przez dyrektora nauczyciel wystawia oceny klasyfikacyjne na podstawie ocen cząstkowych uczniów według zasad przyjętych przez nauczyciela, którego zastępuje.
 4. Minimalna ilość ocen cząstkowych, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną, nie powinna być mniejsza niż trzy.

§4

Klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) oceny z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:
stopień celujący6
stopień bardzo dobry5
stopień dobry4
stopień dostateczny3
stopień dopuszczający2
stopień niedostateczny1

§5

Uczniowie otrzymują oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne na podstawie następujących kryteriów:
ocenę niedostateczną otrzyma uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności nawet w minimalnym stopniu, ma rażące braki programowe, popełnia bardzo liczne i poważne błędy, lekceważy obowiązki szkolne;
ocenę dopuszczającą otrzyma uczeń, który posiada minimalne wiadomości i umiejętności niezbędne w nauce danego przedmiotu, w minimalnym stopniu jest aktywny na zajęciach, rokuje na opanowanie podstawowych wiadomości pomimo braków w swojej dotychczasowej wiedzy;
ocenę dostateczną otrzyma uczeń, który posiadł wiadomości i umiejętności najważniejsze w nauce danego przedmiotu, niezbyt trudne do opanowania nawet przy minimalnym wysiłku;
ocenę dobrą otrzyma uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności złożone, stosowane w sytuacjach typowych, użyteczne w szkole i w życiu;
ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który posiadł wiadomości i umiejętności złożone, trudne do opanowania, umożliwiające samodzielne rozwiązywanie problemów wymagających korzystania z różnych źródeł informacji;
ocenę celującą otrzyma uczeń, który wykracza w swojej wiedzy i umiejętnościach poza obowiązujący program nauczania, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych i praktycznych, swobodnie posługuje się terminologią naukową, bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych itp. na szczeblu co najmniej regionalnym, opanowane przez niego wiadomości i umiejętności stanowią efekt samodzielnej pracy, są rezultatem indywidualnych zainteresowań i poszukiwań.

§6

 1. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
  oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
  celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Jeżeli uczeń zdobył tytuł laureata po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§7

Uczestnictwo ucznia w zajęciach edukacyjnych – wychowanie do życia w rodzinie w dokumentacji przebiegu nauczania poświadcza się zapisem „uczestniczył”.

§8

 1. Miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz drugiej z rzędu nagannej ocenie z zachowania w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonej adnotacją w dzienniku lekcyjnym.
 2. Jeżeli w tym czasie wychowawca jest nieobecny z przyczyn od niego niezależnych (np. choroba, zdarzenie losowe), dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela, który przekaże te informacje uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym).
 3. Dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych (śródrocznych, rocznych) z zajęć edukacyjnych, a wychowawcy o przewidywanych dla nich klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych ocenach zachowania.
  Obowiązek ten nie dotyczy przypadku nieobecności ucznia w szkole.
 4. Jeżeli w tym czasie nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca jest nieobecny z przyczyn od niego niezależnych (np. choroba, zdarzenie losowe), dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela, który przekaże te informacje uczniom.

§9

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo postawić:
 • niedostateczną ocenę klasyfikacyjną śródroczną, której nie przewidywał dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym śródrocznym posiedzeniem rady pedagogicznej;
 • niedostateczną ocenę klasyfikacyjną roczną, której nie przewidywał miesiąc przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej, informując o tym ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych).

§10

 1. Uczeń będzie mógł poprawić przewidywaną klasyfikacyjną ocenę śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych o stopień wyżej, zdając sprawdzian pisemny.
  Zagadnienia na sprawdzian będą podane wcześniej przez nauczyciela.
  Ich zakres i treść będzie zależała od tego, jaką ocenę uczeń chciałby otrzymać.
 2. O dopuszczeniu do poprawy przewidywanej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej
  decyduje nauczyciel przedmiotu.
 3. Uczeń zgłasza prośbę o poprawę przewidywanej klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej oceny
  z zajęć edukacyjnych do nauczyciela przedmiotu nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 4. Sprawdzian, o którym mowa, odbywa się w możliwie najszybszym terminie, nie później niż w dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

§11

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od niedostatecznej, z zastrzeżeniem §15 rozdziału X.

§12

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§13

 1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem §14 niniejszego rozdziału oraz §15 rozdziału X.
 2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego lub nie przystąpił do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku szkolnym, z zastrzeżeniem §14 niniejszego rozdziału.

§14

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.
  Zwolnienie to jest równoznaczne z uzyskaniem przez ucznia najwyższego wyniku z odpowiedniej części egzaminu.
 2. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły, zwolnieni przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.
 3. W szczególnych przypadkach losowych, zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej może, na udokumentowany wniosek złożony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia, zwolnić go z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

§15

Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza ostatnią klasę gimnazjum, przystępuje ponownie do egzaminu gimnazjalnego w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę.
 

§16

Uczniowi, który napotkał trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną lub nieotrzymaniem promocji, gimnazjum udziela pomocy w następujących formach:
 • zapewnienie (w miarę możliwości szkoły) udziału w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, konsultacjach indywidualnych z poszczególnymi nauczycielami;
 • udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzieleniu materiału do uzupełnienia na części;
 • zorganizowanie pomocy koleżeńskiej uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce;
 • umożliwienie poprawienia ocen przez pisanie w domu dodatkowych prac, wykonywanie prostych zadań zleconych przez nauczyciela.

§17

Jeżeli uczeń uczęszcza na lekcje religii lub etyki, ocena z tego przedmiotu jest brana pod uwagę przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej (obliczanie średniej ocen).

§18

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z dodatkowych (nadobowiązkowych) zajęć edukacyjnych
nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie przez niego szkoły.

§19

Klasyfikacyjne śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania ucznia.
 

Rozdział V

Tryb i procedura odwołania od klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych

§1

Uczniowie lub ich rodzice (opiekunowie prawni), którzy stwierdzą, że przy wystawianiu klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej oceny z zajęć edukacyjnych nastąpiło naruszenie przepisów niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa, mogą wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie: od dnia ustalenia oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

§2

 1. W przypadku złożenia zastrzeżeń dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Jeżeli nie stwierdzi nieprawidłowości w procesie wystawiania oceny z zajęć edukacyjnych - oddala zastrzeżenia jako bezpodstawne.
 2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły stwierdzi uchybienia w procesie wystawiania klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, powołuje komisję, która przeprowadza egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia.
 3. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem stanowiska przyjętego w związku ze złożonymi zastrzeżeniami przekazuje się wnioskodawcy na piśmie w terminie 3 dni od daty wpłynięcia zażalenia
 4. Od decyzji dyrektora szkoły wnioskodawca może się odwołać do organu pełniącego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§3

Egzamin sprawdzający przeprowadza się w możliwie najszybszym terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi), nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez nich zastrzeżeń, o których mowa w §1.

§4

W skład komisji przeprowadzającej egzamin sprawdzający wchodzą:
 • dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczący;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • dwóch nauczycieli prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
  (mogą to być również nauczyciele zatrudnieni w innym gimnazjum).

§5

Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których ocena została zakwestionowana, może być na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach zwolniony z udziału w pracach komisji przeprowadzającej egzamin sprawdzający.
W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje w jego zastępstwie innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne (może to być również nauczyciel zatrudniony w innej szkole).

§6

Do egzaminu sprawdzającego stosuje się wszystkie przepisy proceduralne odnoszące się do egzaminu poprawkowego, z tym że pytania i zadania przygotowuje się na poziomie wskazanej
przez wnioskodawcę oceny.

§7

W przypadku osiągnięcia przez ucznia pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły zwraca się do nauczyciela o zmianę oceny z zajęć edukacyjnych (uczeń otrzymuje ocenę uzyskaną w wyniku egzaminu sprawdzającego).

§8

Negatywny wynik egzaminu sprawdzającego wiąże się z pozostawieniem oceny wystawionej przez nauczyciela.
Jeżeli była to ocena niedostateczna - może zostać zmieniona w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu poprawkowego.

§9

 1. Ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego klasyfikacyjna śródroczna i roczna ocena z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od wystawionej wcześniej – zakwestionowanej oceny.
 2. Wyniki postępowania odwoławczego i egzaminu sprawdzającego przedstawia się radzie pedagogicznej w celu ewentualnego wprowadzenia i zatwierdzenia zmian w uchwale w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.

§10

Egzamin sprawdzający i odnoszące się do niego przepisy wykonawcze stosuje się także w przypadku zakwestionowania przez rodziców (opiekunów prawnych) ucznia klasyfikacyjnej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, pod warunkiem, że zastrzeżenia zostały zgłoszone w terminie 3 dni od dnia jego przeprowadzenia.
 

Rozdział VI

Egzamin poprawkowy

§1

Wystawiona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może zostać zmieniona wyłącznie w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu poprawkowego.

§2

 1. Egzamin poprawkowy zdaje dobrowolnie, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów.
 2. Wnioski, o których mowa powyżej, rodzice/opiekunowie prawni składają do dyrektora gimnazjum w terminie do 7 dni od posiedzenia rocznej klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

§3

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej. Wyjątek stanowi egzamin z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, który powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Pytania i zadania na egzamin poprawkowy (na poziomie wymaganym na ocenę dopuszczającą) przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
 3. Zakres materiału i zagadnienia, które obejmować będzie egzamin poprawkowy, uczniowie
  lub ich rodzice/opiekunowie prawni odbierają w sekretariacie szkoły w terminie: od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych do końca czerwca.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych (rozdanie świadectw).
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

§4

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
 • dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako przewodniczący;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

§5

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach zwolniony z udziału w pracach komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy.
Wówczas dyrektor szkoły powołuje na egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne (może to być również nauczyciel zatrudniony w innej szkole).

§6

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
  • skład komisji;
  • termin egzaminu;
  • pytania i zadania egzaminacyjne;
  • wynik egzaminu i ocenę.
 2. Do protokołu dołączyć należy także pisemne prace ucznia oraz krótką informację o jego ustnych odpowiedziach.
 3. Protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§7

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,
  (z zastrzeżeniem §8).

§8

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, pod warunkiem, że przedmiot ten jest zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowany w klasie programowo wyższej.
 

Rozdział VII

Egzamin klasyfikacyjny

§1

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole może (dobrowolnie, na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych) zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na pisemny wniosek ucznia (lub jego rodziców/opiekunów prawnych) rodziców (opiekunów prawnych) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Wnioski, o których mowa, rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora gimnazjum w terminie do 7 dni od posiedzenia rocznej klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 5. Do egzaminu klasyfikacyjnego stosuje się wszystkie przepisy proceduralne odnoszące się do egzaminu poprawkowego, z tym że egzamin obejmuje materiał z okresu, w którym uczeń nie został sklasyfikowany.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się najpóźniej w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

§2

 1. Poziom pytań i zadań na egzaminie klasyfikacyjnym musi być zróżnicowany, by umożliwić wystawienie oceny od dopuszczającej do bardzo dobrej, a na życzenie ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) także oceny celującej.
 2. Egzamin klasyfikacyjny ucznia realizującego obowiązek szkolny w gimnazjum przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności innego, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego znajduje się w sytuacji prawnej, jak gdyby otrzymał klasyfikacyjną ocenę niedostateczną.
 4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.

§3

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.

§4

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również (na zasadach określonych odrębnymi przepisami) uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza gimnazjum.

Rozdział VIII

Egzamin gimnazjalny

§1

 1. W klasie trzeciej gimnazjum przeprowadzany jest egzamin obejmujący:
    w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,
    w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
    w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego
  - ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu, określonych w odrębnych przepisach.

§2

 1. Do części trzeciej egzaminu uczeń przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
 2. Jeżeli uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (opiekunowie prawni) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o  przystąpieniu ucznia do egzaminu z zakresu jednego z tych języków.
 3. Deklarację, o której mowa, składa się do 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

§3

Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na  stronie internetowej nie później niż do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w  którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

§4

 1. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ma prawo przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki określone w Ustawie o Systemie Oświaty.
  Opinię, o której mowa, rodzice (opiekunowie prawni) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły do 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia.
 3. Uczeń chory, niesprawny czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, może przystąpić do egzaminu w  warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia.
  Może on także korzystać w czasie egzaminu z koniecznego sprzętu medycznego i leków.
 4. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym odbywa się egzamin, był objęty pomocą psychologiczno–pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z  wcześniejszym kształceniem za  granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub  traumatyczną, może przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb i możliwości na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
  Opinię, o której mowa, wydaje się na wniosek nauczyciela po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) lub na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.

§5

 1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów, o których mowa w §4, i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE do 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

§6

 1. Na podstawie szczegółowej informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o sposobie dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rada pedagogiczna wskazuje dla każdego ucznia, o którym mowa w §4, sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu.
 2. Wskazań tych rada pedagogiczna dokonuje w okresie od 16 do 31 października roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin – dla uczniów:
  • z opiniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
  • z orzeczeniami o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczeniami lekarskimi o stanie zdrowia, którzy przedłożyli te dokumenty w szkole przed 16 października;
  • objętych pomocą psychologiczno–pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną, którzy uzyskali wymaganą opinię rady pedagogicznej przed 16 października.
 3. W przypadku uczniów, którzy przedłożą orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia po 16 października, rada pedagogiczna dokonuje wskazań, o których mowa w pkt. 1, niezwłocznie po wpłynięciu tych dokumentów do szkoły.
 4. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno–pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną, którzy uzyskali wymaganą opinię rady pedagogicznej po 16 października, rada pedagogiczna dokonuje wskazań, o których mowa w pkt. 1, niezwłocznie po uzyskaniu przez ucznia tej opinii.

§7

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów, o których mowa w §4, deklarują w formie pisemnej, z których spośród ustalonych przez radę pedagogiczną sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu uczeń będzie korzystać.
 2. Uczeń może skorzystać z:
  • pełnego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu (wszystkie wskazane przez radę pedagogiczną sposoby);
  • częściowego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu (wybrane spośród wszystkich wskazanych przez radę pedagogiczną sposobów).
 3. Deklaracje, o których mowa, rodzice (opiekunowie prawni) uczniów składają do dyrektora szkoły w wyznaczonym przez niego terminie.

§8

 1. Najpóźniej tydzień przed egzaminem wychowawcy są zobowiązani poinformować uczniów o warunkach jego przebiegu.
  Fakt przekazania powyższych informacji należy odnotować w dzienniku lekcyjnym oraz potwierdzić podpisami przedstawicieli uczniów.

§9

 1. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

§10

 1. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktu z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

§11

 1. Jeżeli uczeń niesamodzielnie rozwiązuje zadania, wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, zakłóca przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia odpowiednią część egzaminu tego ucznia.
 2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia odpowiednią część/zakres/poziom egzaminu tego ucznia.
 3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2, uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części/zakresu/poziomu egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później jednak niż do 20 sierpnia danego roku szkolnego.

§12

 1. Jeżeli w trakcie ponownego egzaminu uczeń niesamodzielne rozwiązuje zadania, wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, zakłóca przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia egzamin tego ucznia.
 2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia odpowiednią część/zakres/poziom egzaminu tego ucznia.
 3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2, w zaświadczeniu o wynikach egzaminu tego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części/zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się "0".

§13

 1. Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 2. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
  Wynik ten jest ostateczny.
 3. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na promocję i nie jest odnotowywany na świadectwie ukończenia szkoły.

§14

 1. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, kart odpowiedzi, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
 2. W takim przypadku termin ponownego przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§15

Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, jego sprawdzona i oceniona praca jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

§16

 1. Uczeń, który uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w ciągu 2 dni od daty odpowiedniej części/zakresu/poziomu egzaminu zgłosić do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej swoje zastrzeżenia.
 2. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń o których mowa lub z urzędu, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej może unieważnić egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie.
 3. Unieważnienie może dotyczyć poszczególnych lub wszystkich uczniów w szkole.

§17

Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

§18

Dyrektor gimnazjum umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego zastosowania propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

Rozdział IX

Uczniowski projekt edukacyjny

§1

 1. Uczniowie klas drugich gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z obowiązku realizacji projektu.
  W tym przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się: „zwolniony”.

§2

 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
 2. Poszczególne zadania w ramach realizacji projektu mogą być również wykonywane indywidualnie.
 3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  • określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  • wykonanie zaplanowanych działań;
  • publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
 4. Realizując projekt, uczeń:
  • zdobywa wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem projektu;
  • wybiera zagadnienie, problem lub działanie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i założonymi celami projektu;
  • poszukuje sposobów zbadania i rozwiązania problemu oraz skutecznego przeprowadzenia założonego działania;
  • organizuje własną pracę i współpracuje z innymi realizatorami projektu;
  • wytrwale i w przemyślany sposób dąży do realizacji zamierzonego celu;
  • przygotowuje i przeprowadza publiczną prezentację efektów projektu.

§3

 1. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 2. Propozycje tematów projektów uczniowskich mogą zgłaszać: nauczyciele, uczniowie, rodzice (opiekunowie prawni), organ prowadzący szkołę, organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad gimnazjum, przedstawiciele środowiska lokalnego.

§4

 1. Udział, zaangażowanie i wkład pracy ucznia w realizację projektu edukacyjnego mają wpływ na jego klasyfikacyjną ocenę zachowania, zgodnie z kryteriami oceny projektu obowiązującymi w danym roku szkolnym.
 2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu i kryteriach jego oceny, ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 1.

§5

 1. W celu realizacji projektów uczniowskich w każdym roku szkolnym powołuje się zespół do spraw organizacji projektu.
 2. W skład zespołu wchodzą opiekunowie projektu, wychowawcy klas drugich oraz szkolny koordynator do spraw projektu.
 3. Zespół ustala: temat projektu, rodzaj problemu do rozwiązania, zakres podejmowanych działań, cele i termin realizacji projektu, zasady dokumentowania pracy nad projektem, sposób prezentacji efektów oraz szczegółowe kryteria oceny.

Rozdział X

Ocenianie zachowania uczniów

§1

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez niego obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia.

§2

 1. Klasyfikacyjna śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  • dbałość o honor i tradycje szkoły;
  • dbałość o piękno mowy ojczystej;
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  • godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
  • okazywanie szacunku innym osobom.

§3

Ocenie podlega zachowanie uczniów w szkole, autobusie szkolnym oraz te zachowania poza szkołą,
które mają wpływ na funkcjonowanie uczniów w szkole i oddziałują na środowisko szkolne.

§4

Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania uczniów ma na celu:
 • ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą - w tym kształtowanie własnego charakteru;
 • dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) informacji na temat zachowania się ucznia;
 • pomoc rodzicom (opiekunom prawnym) w ich działaniach wychowawczych;
 • wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.

§5

 1. Zachowanie ucznia może nie być ocenione, jeżeli brakuje podstaw do ustalenia oceny z powodu jego nieobecności na zajęciach przekraczającej 80%.
  W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „nieklasyfikowany”.

§6

 1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
  • warunkach, sposobie i kryteriach wystawiania ocen z zachowania,
  • warunkach i trybie uzyskiwania przez uczniów wyższej niż przewidywana klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania,
  • skutkach ustalenia uczniowi nieodpowiedniej i nagannej  klasyfikacyjnej śródrocznej oceny zachowania.
 2. Fakt przekazania powyższych informacji uczniom oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) należy odnotować w dzienniku lekcyjnym oraz potwierdzić podpisami przedstawicieli uczniów
  i ich  rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Dodatkowo, w ostatnim tygodniu marca każdego roku szkolnego wychowawcy klas są zobowiązani poinformować uczniów o aktualnie przewidywanych dla nich klasyfikacyjnych rocznych ocenach zachowania. Stwarza to zainteresowanym uczniom możliwość podwyższenia tych ocen do czasu przeprowadzenia klasyfikacji rocznej.

§7

Klasyfikacyjne ocenianie zachowania uczniów odbywa się według następującej skali ocen:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 • naganne.

§8

 1. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie i funkcjonowanie.
 2. Następuje to na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, opinii poradni specjalistycznej oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających lub indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanych przez szkolny zespół do spraw pomocy psychologiczno–pedagogicznej

§9

Uczeń otrzyma klasyfikacyjną ocenę z zachowania na podstawie następujących kryteriów:
ocenę wzorową otrzyma uczeń, który w każdej sytuacji przestrzega zasad zawartych w statucie oraz regulaminach szkolnych i jest wzorem dla innych, tworzy pozytywną atmosferę w klasie i szkole, dba o dobre imię i honor szkoły, czynnie uczestniczy w życiu społecznym klasy, szkoły, środowiska lokalnego, bierze aktywny udział w działalności organizacji szkolnych, często reprezentuje klasę, szkołę w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, imprezach artystycznych, wyróżnia  się taktem i kulturalnym sposobem bycia, właściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, akademii (strój galowy, stosowna postawa), posiada właściwe nawyki higieniczne, przestrzega zasad współżycia społecznego, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, aktywnie przeciwstawia się wszelkim przejawom zła, w stopniu wysokim opanował umiejętności społeczne komunikowania się i współpracy w grupie, podejmuje samodzielne i odpowiedzialne decyzje, swoją postawą pozytywnie wpływa na zachowanie innych uczniów, systematycznie i rzetelnie przygotowuje się do lekcji, posiada i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi uczniami (np. pomaga im w nauce), regularnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, jest punktualny, nie spóźnia się na lekcje (z zastrzeżeniem §10);
ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który przestrzega zasad zawartych w statucie oraz regulaminach szkolnych, dba o  pozytywną atmosferę w klasie i szkole, uczestniczy w życiu społecznym klasy, szkoły, środowiska lokalnego, bierze udział w działalności organizacji szkolnych, reprezentuje klasę, szkołę w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, imprezach artystycznych, ma kulturalny sposób bycia, właściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, akademii (strój galowy, stosowna postawa), posiada właściwe nawyki higieniczne, przestrzega zasad współżycia społecznego, opanował umiejętności społeczne komunikowania się i  współpracy w grupie, systematycznie i rzetelnie przygotowuje się do lekcji, posiada i rozwija swoje zainteresowania, regularnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia, ma usprawiedliwione nieobecności, jest punktualny, nie spóźnia  się na lekcje (z zastrzeżeniem §10);
ocenę dobrą otrzyma uczeń, który przestrzega zasad zawartych w statucie i regulaminach szkolnych, zachowuje się kulturalnie, respektuje prawa innych, stara się brać udział w życiu społecznym klasy, szkoły, w miarę możliwości reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych, imprezach kulturalnych, rzetelnie przygotowuje się do lekcji,
posiada i rozwija swoje zainteresowania, ma właściwe nawyki higieniczne, systematycznie uczęszcza na  zajęcia, jest punktualny (z zastrzeżeniem §10);
ocenę poprawną otrzyma uczeń, który zachowuje się poprawnie, nie narusza postanowień statutu i regulaminów szkolnych, stara się współpracować z grupą, uczestniczyć w życiu klasy, działać zgodnie z obowiązującymi zasadami moralnymi i współżycia społecznego, poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły i innych osób, dostatecznie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, stara się nie wagarować, nie spóźniać na zajęcia;
ocenę nieodpowiednią otrzyma uczeń, który łamie postanowienia statutu i innych regulaminów szkolnych, wchodzi w konflikt z prawem, nie współpracuje z grupą, nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, nie respektuje zasad moralnych oraz współżycia społecznego, narusza prawa innych, jest agresywny w  stosunku do  członków społeczności szkolnej (kolegów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi), zachowuje się niekulturalnie, używa wulgarnego słownictwa, nie szanuje mienia szkolnego i innych osób (świadomie je niszczy), zaśmieca teren szkoły, lekceważy polecenia nauczycieli, umyślnie i celowo przeszkadza w prowadzeniu lekcji, samowolnie opuszcza teren szkoły podczas zajęć, posiada, zażywa lub rozprowadza używki, substancje odurzające i psychotropowe (nikotynowe, alkoholowe, narkotyczne, dopalacze itp.), wagaruje, nie uczęszcza systematycznie na zajęcia szkolne, jest niepunktualny, spóźnia się na lekcje;
ocenę naganną otrzyma uczeń, który nagminnie, w sposób rażący łamie postanowienia statutu i  innych regulaminów szkolnych, wchodzi w konflikt z prawem, popełnia czyny karalne, nie chce współpracować z grupą, świadomie utrudnia lub niszczy jej pracę, nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, nie respektuje zasad moralnych oraz współżycia społecznego, świadomie, celowo narusza prawa innych, jest agresywny w stosunku do członków społeczności szkolnej (kolegów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi), stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia swojego oraz innych osób, zachowuje się niekulturalnie, używa wulgarnego słownictwa, nie szanuje mienia szkolnego i innych osób (świadomie je niszczy), zaśmieca teren szkoły, nie stosuje się do poleceń nauczycieli, lekceważy obowiązki szkolne, umyślnie i celowo przeszkadza w prowadzeniu lekcji, samowolnie opuszcza teren szkoły podczas zajęć, swoją postawą i zachowaniem wywiera niekorzystny wpływ na innych uczniów, popiera zło, przyzwala na jego przejawy, posiada, zażywa lub rozprowadza używki, substancje odurzające i psychotropowe (nikotynowe, alkoholowe, narkotyczne, dopalacze itp.), nagminnie wagaruje, jest niepunktualny, spóźnia się na lekcje, nie podejmuje trudu pracy nad sobą, nie wykazuje motywacji do tego, by poprawić swoje zachowanie.

§10

 1. Uczeń, który otrzymał w półroczu więcej niż 100 punktów ujemnych z zachowania, nie może otrzymać wzorowej oceny zachowania.
 2. Uczeń, który otrzymał w półroczu więcej niż 150 punktów ujemnych z zachowania,
  nie może otrzymać bardzo dobrej oceny zachowania.
 3. Uczeń, który otrzymał w półroczu więcej niż 200 punktów ujemnych z zachowania,
  nie może otrzymać dobrej oceny zachowania.

§11

 1. Klasyfikacyjną śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia oraz „premii” przydzielonej mu po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy oraz jego samego (samoocena).
 2. Przy ustalaniu klasyfikacyjnej śródrocznej oceny zachowania wychowawca klasy może przyznać poszczególnym uczniom według własnego uznania punkty, które ma do  dyspozycji - tzw. „premia” (od -50 do +50 punktów dla każdego ucznia w półroczu).

§12

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w związku z zachowaniem i postawą ucznia, rada pedagogiczna może zmienić wystawioną przez wychowawcę klasyfikacyjną śródroczną i roczną ocenę zachowania.
 2. Z wnioskiem o zmianę oceny zachowania mogą wystąpić: nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły.

§13

W wyjątkowych przypadkach rażącego naruszenia obowiązującego prawa wewnątrzszkolnego, rada pedagogiczna podczas nadzwyczajnego posiedzenia może zmienić ocenę z zachowania na wniosek wychowawcy po posiedzeniu rady klasyfikacyjnej.

§14

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły (z zastrzeżeniem §14).

§15

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 

Rozdział XI

Szczegółowe kryteria bieżącej oceny zachowania

§1

W gimnazjum obowiązuje opracowany i zatwierdzony przez radę pedagogiczną punktowy system oceny zachowania.

§2

Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 100 punktów „zaliczki”.

§3

W ciągu półrocza posiadaną liczbę punktów („zaliczkę”) uczeń może powiększyć o punkty przydzielone mu przez poszczególnych nauczycieli i wychowawcę, lub pomniejszyć o przyznane przez nich punkty karne (ujemne) według poniższych zasad:
  OBOWIĄZKI SZKOLNE PUNKTY DODATNIE
5 Udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych na szczeblu szkolnym
10 Udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych na szczeblu gminnym/powiatowym
20 Udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim
30 Udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim
20 Osiągnięcia, sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach na szczeblu szkolnym
50 Osiągnięcia, sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach na szczeblu gminnym/powiatowym
100 Osiągnięcia, sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach na szczeblu wojewódzkim
150 Osiągnięcia, sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim
5 Osiągnięcia, sukcesy w zawodach sportowych i konkursach artystycznych na szczeblu szkolnym
20 Osiągnięcia, sukcesy w zawodach sportowych i konkursach artystycznych na szczeblu gminnym/powiatowym
50 Osiągnięcia, sukcesy w zawodach sportowych i konkursach artystycznych na szczeblu wojewódzkim
100 Osiągnięcia, sukcesy w zawodach sportowych i konkursach artystycznych na szczeblu ogólnopolskim
1 - 50 Osiągnięcia, sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe zdobyte poza szkołą (punkty raz w półroczu)
1 - 10 Udział w apelach, imprezach artystycznych, akademiach, uroczystościach szkolnych
1 - 15 Udział w apelach, imprezach artystycznych, akademiach, uroczystościach pozaszkolnych, w środowisku lokalnym
- nie należy sumować punktów za udział i osiągnięcia,
- nie należy sumować punktów za udział/osiągnięcia w kolejnych etapach, lecz przyznać uczniowi premię za udział/osiągnięcia w etapie najwyższym,
- w przypadkach spornych, niejasnych wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść ucznia (wybrać opcję bardziej korzystną dla niego)
1 - 30 Pomoc w przygotowaniu, zorganizowaniu, przeprowadzeniu apeli, akademii, imprez i uroczystości szkolnych
1 – 20 Pełnienie istotnej funkcji w klasie (punkty raz w półroczu)
1 – 30 Pełnienie istotnej funkcji w szkole (punkty raz w półroczu)
1 – 20 Redagowanie gazetki klasowej/szkolnej (punkty raz w półroczu)
1 – 50 Solidne wykonywanie obowiązków i powierzonych zadań w samorządzie klasowym (punkty raz w półroczu)
1 – 15 Solidne wykonywanie obowiązków i powierzonych zadań w samorządzie szkolnym (punkty raz w półroczu)
1 - 30 Sumienne i rzetelne wywiązanie się z powierzonych zadań i obowiązków
5 Rzetelnie wykonany dyżur w klasie
1 - 30 Dobrowolna, bezinteresowna praca na rzecz klasy/szkoły (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych)
10 Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (punkty raz w półroczu za każdą formę zajęć)
0 – 50 Aktywne uczestnictwo w realizowanych przez szkołę projektach
5 – 15 Samodzielne przygotowanie i prowadzenie godziny wychowawczej
1 – 5 Pełnienie funkcji asystenta nauczyciela podczas lekcji
50 Wszystkie nieobecności usprawiedliwione lub stuprocentowa frekwencja (punkty raz w półroczu)
30 Punktualność, brak nieusprawiedliwionych spóźnień
(punkty raz w półroczu)
  OBOWIĄZKI SZKOLNE - PUNKTY UJEMNE
5 Nieusprawiedliwione spóźnienia (punkty raz w miesiącu – 1 za każde spóźnienie)
10 Wagary, ucieczki z lekcji ((punkty raz w miesiącu za każdą nieusprawiedliwioną godzinę)
2 – 10 Rozmowy na lekcjach
5 – 40 Przeszkadzanie innym (kolegom, nauczycielowi) w pracy na lekcji
2 – 10 Niewłaściwe zachowanie podczas lekcji (np. jedzenie, picie, żucie gumy, czytanie gazety, pisanie listów itp.)
20 Samowolne opuszczenie sali lekcyjnej lub innego miejsca, w którym odbywają się zajęcia (np. boisko szkolne, stadion)
10 Używanie telefonów komórkowych niezgodnie z zapisem statutowym
5 – 20 Nieprzestrzeganie regulaminów pracowni przedmiotowych, biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej itp.
2 Nieuporządkowanie swojego miejsca, stanowiska po zakończeniu lekcji, pracy
5 Nieuzasadnione przebywanie na korytarzu szkolnym i głośne zachowanie, przeszkadzanie innym podczas lekcji
5 – 20 Nieodpowiednie zachowanie poza szkołą (autobus szkolny, droga do kina, na obiekty sportowe, wycieczki, spacer itp.)
20 Samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas zajęć (lekcje, przerwy)
10 Niewypełnianie poleceń nauczyciela
5 – 10 Niewywiązanie się z dobrowolnie przyjętego na siebie zobowiązania
1 - 20 Zaniedbanie funkcji, zadań powierzonych w samorządzie klasowym/szkolnym (punkty raz w półroczu)
0 - 25 Lekceważenie, niewywiązywanie się z obowiązków podczas realizowania szkolnych projektów edukacyjnych
10 Niedotrzymanie terminu zwrotu książki do biblioteki szkolnej
  KULTURA OSOBISTA - PUNKTY DODATNIE
20 Odpowiednia postawa, wygląd, zachowanie podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, konkursów itp. (punkty raz w półroczu)
20 Odpowiedni, stosowny wygląd w dni powszednie (punkty raz w półroczu)
20 Wyjątkowa kultura osobista, takt w relacjach z innymi (punkty raz w półroczu
1 - 30 Uczynność, życzliwość, chętne wyświadczanie drobnych przysług
  KULTURA OSOBISTA - PUNKTY UJEMNE
5 – 30 Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych i apeli
5 – 10 Brak kultury języka, przezywanie innych, zaczepki słowne
2 – 10 Używanie wulgaryzmów
5 Nieodpowiedni, niestosowny wygląd (dzień powszedni)
5 Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych, egzaminach, konkursach itp.
1 – 10 Nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej
20 Nieokazywanie szacunku, lekceważenie nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły
10 Zaśmiecanie, zanieczyszczanie terenu klasy, szkoły, otoczenia
  SZCZEGÓLNE ZASŁUGI - PUNKTY DODATNIE
1 – 10 Praca społeczna na rzecz innych ludzi (opieka nad niepełnosprawnymi, chorymi, młodszymi, starcami, działalność wolontarystyczna, kwestowanie na rzecz ubogich i potrzebujących itp.), szczególnie w czasie wolnym
1 – 10 Dobrowolna opieka nad dłużej nieobecnym kolegą (np. przynoszenie notatek, prac domowych, przekazywanie informacji)
1 – 15 Pomoc kolegom w nauce, szczególnie w czasie wolnym
5 – 20 Aktywne przeciwstawianie się złu, reagowanie na wszelkie przejawy brutalności, wulgarności itp.
5 – 20 Wywieranie korzystnego wpływu na innych uczniów poprzez swoją postawę i zachowanie
1 – 20 Uczciwa postawa ucznia w sytuacji, w której jest to sprzeczne z jego interesem, działa na jego niekorzyść
20 Widoczne, w miarę trwałe efekty pracy nad sobą (nauka, zachowanie)
  SZCZEGÓLNE WYKROCZENIA - PUNKTY UJEMNE
40 Posiadanie, rozprowadzanie, używanie papierosów i innych substancji nikotynowych
40 Posiadanie, rozprowadzanie, używanie substancji alkoholowych
  Posiadanie, rozprowadzanie, używanie substancji odurzających i psychotropowych (np. narkotyków, dopalaczy) - co najmniej nieodpowiednia klasyfikacyjna ocena z zachowania
20 Wszczynanie bójek, prowokowanie do nich innych uczniów
10 - 50 Pobicia, zaczepki, agresja fizyczna lub psychiczna
20 Wyłudzanie pieniędzy
30 Wymuszenia
30 Zastraszanie, grożenie innym
10 Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów
30 Kradzież
20 Kłamstwa, oszustwa
20 Fałszowanie ocen, podpisów, zwolnień, zaświadczeń itp.
5 – 20 Akceptowanie, popieranie zła, nie reagowanie na jego przejawy, nie sprzeciwianie się mu, przebywanie wśród osób korzystających z zakazanych używek
5 – 20 Negatywny wpływ na kolegów (namawianie, podżeganie do niewłaściwego zachowania)
10 – 30 Umyślne niszczenie mienia szkolnego (sprzęt, wyposażenie, pomoce naukowe, kwiaty itp.)
10 – 30 Umyślne niszczenie mienia prywatnego, rzeczy należących do innych osób

§4

 1. Punkty z zachowania mają prawo wstawiać uczniowi wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum, bez względu na to, czy prowadzą zajęcia edukacyjne w jego klasie.
 2. Punkty wpisuje uczniom osobiście nauczyciel, który je przydzielił.
 3. Punkty dotyczące zachowania wystawiane przez poszczególnych nauczycieli mają wpływ
  na ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną).
 4. Każdy nauczyciel powinien wpisywać punkty dotyczące zachowania danego ucznia
  (w miarę możliwości wraz z podpisem lub parafką) w wyznaczonym miejscu (strona dziennika, specjalny zeszyt, arkusz itp.).
 5. Nauczyciele są zobowiązani wpisywać uczniom punkty z zachowania w miarę możliwości na bieżąco, bez zbędnych opóźnień.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może anulować punkty (dodatnie lub ujemne), które wstawił uczniowi.

Rozdział XII

Szczegółowe kryteria ustalania klasyfikacyjnych ocen zachowania

§1

Wychowawca klasy otrzymuje do swojej dyspozycji od –50 do +50 punktów dla każdego ucznia w półroczu (tzw. „premia”).
Przy wystawianiu klasyfikacyjnej śródrocznej oceny zachowania może je rozdysponować pośród swoich wychowanków według własnego uznania, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i samych ocenianych.

§2

Klasyfikacyjną śródroczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
Klasyfikacyjna ocena zachowania Łączna liczba punktów uzyskanych w półroczu
Wzorowa 281 i więcej
Bardzo dobra 201 - 280
Dobra 151 - 200
Poprawna 100 - 150
Nieodpowiednia 51 - 99
Naganna 50 i mniej

§3

Klasyfikacyjną - roczną ocenę zachowania ustala się na podstawie ocen klasyfikacyjnych uzyskanych przez ucznia w obu półroczach według następujących zasad:
 • ocenom klasyfikacyjnym przyporządkowuje się cyfry:
  • wzorowa – 6
  • bardzo dobra – 5
  • dobra – 4
  • poprawna – 3
  • nieodpowiednia – 2
  • naganna – 1
 • oceny klasyfikacyjne, zamienione na cyfry – podstawia się do wzoru:
   
  wzór na obliczenie średniej
   
 • jeśli wynik nie jest liczbą całkowitą, zaokrąglamy go:
  • w górę, gdy ocena z II półrocza jest wyższa od oceny z I półrocza
  • w dół, gdy ocena z II półrocza jest niższa od oceny z I półrocza
Taki sposób ustalania wyniku jest adekwatny do tendencji, jaką przejawiał uczeń w ciągu całego roku szkolnego i uwzględnia, czy jego zachowanie uległo poprawie, czy pogorszyło się.
 

Rozdział XIII

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej
niż przewidywana klasyfikacyjnej końcoworocznej
oceny zachowania

§1

 1. W ostatnim tygodniu marca wychowawcy klas są zobowiązani poinformować uczniów o aktualnie przewidywanych dla nich klasyfikacyjnych rocznych ocenach zachowania. W przypadku absencji ucznia lub nauczyciela termin ten ulega przedłużeniu o czas jego nieobecności w szkole.
 2. Wychowawca proponuje klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania na podstawie następującego wzoru:

ocena proponowana

§2

Uczeń, który chciałby uzyskać wyższą niż aktualnie przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania zgłasza się do wychowawcy klasy w ciągu następnego tygodnia (pierwszy tydzień kwietnia).

§3

Wychowawca klasy ustala indywidualnie z zainteresowanymi uczniami program podwyższania
ich oceny zachowania. Program ten musi zawierać poniższe elementy:
 • poprawa zachowania we wskazanym przez wychowawcę najsłabszym obszarze ujemnym (w którym uczeń zgromadził najwięcej punktów karnych),
 • poprawa zachowania we wskazanym przez wychowawcę najsłabszym obszarze dodatnim (w którym uczeń zgromadził najmniej punktów dodatnich),
 • prace na rzecz klasy, szkoły – wymagające twórczego wysiłku i wieloaspektowego zaangażowania (np. przygotowanie audycji do radiowęzła, przygotowanie i/lub wystąpienie na akademii, uroczystości szkolnej, organizacja akcji charytatywnej) bądź udokumentowane, poświadczone prace społeczne na rzecz innych osób, zwierząt, środowiska naturalnego (np. wolontariat).

§4

Wychowawca klasy udziela uczniom wskazówek, porad, ukierunkowuje ich, wskazuje możliwe sposoby działania w zakresie podwyższenia oceny zachowania.
Decyzję o sposobie, trybie i czasie realizacji planu poprawy zachowania uczeń podejmuje samodzielnie lub z rodzicami (opiekunami prawnymi). Ma to na celu wzmacnianie autonomii uczniów i ich podmiotowości wyrażonej w przejmowaniu odpowiedzialności za własny rozwój.

§5

W następnym tygodniu po zgłoszeniu chęci podwyższenia przewidywanej klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania (drugi tydzień kwietnia) uczeń składa do wychowawcy klasy w celu zatwierdzenia pisemny „Indywidualny Plan Podwyższenia Oceny Zachowania” podpisany przez rodziców (opiekunów prawnych).
Powinien on przedstawiać zaplanowane przez ucznia sposoby, tryb i czas realizacji poprawy wszystkich sfer zachowania wskazanych przez wychowawcę na podstawie §3.

§6

Po zatwierdzeniu wychowawca klasy dołącza kopie „Indywidualnych Planów Podwyższenia Oceny Zachowania” poszczególnych uczniów do dokumentacji zespołu klasowego.
Okres przechowywania tych planów upływa 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

§7

 1. Uczeń powinien wykazywać inicjatywę i samodzielnie poszukiwać możliwości realizacji swojego „Indywidualnego Planu Podwyższenia Oceny Zachowania” bądź zabiegać o stworzenie mu ich przez nauczycieli – np. zgłaszając się do organizatorów imprez, uroczystości, akcji szkolnych.
 2. Realizacja (lub brak realizacji) zadań w poszczególnych sferach będzie na bieżąco punktowana zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

§8

 1. Przy wystawianiu klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania wychowawca klasy rozlicza ucznia z realizacji „Indywidualnego Planu Podwyższenia Oceny Zachowania”. Stopień zrealizowania tego planu przez ucznia znajdzie odzwierciedlenie w wysokości premii półrocznej, którą otrzyma od wychowawcy (od –50 do +50 punktów) oraz będzie wpływał (poprzez ilość zgromadzonych punktów) na ocenę klasyfikacyjną za drugie półrocze i roczną.

Rozdział XIV

Tryb i procedura odwołania
od klasyfikacyjnej oceny zachowania

§1

Uczniowie lub ich rodzice (opiekunowie prawni), którzy stwierdzą, że przy wystawianiu klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania nastąpiło naruszenie przepisów niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa, mogą wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie terminie: od dnia ustalenia oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

§2

 1. W przypadku złożenia zastrzeżeń dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Jeżeli nie stwierdzi nieprawidłowości, oddala zastrzeżenia jako bezpodstawne.
 2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego dyrektor stwierdzi uchybienia w procesie oceniania, powołuje komisję, która ponownie ustala klasyfikacyjną końcoworoczną ocenę zachowania.
 3. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem stanowiska przyjętego w związku ze złożonymi zastrzeżeniami przekazuje przekazuje się wnioskodawcy na piśmie w terminie 14 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty jego otrzymania.
 4. Od decyzji dyrektora szkoły wnioskodawca może się odwołać do organu pełniącego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§3

W skład komisji ustalającej klasyfikacyjną końcoworoczną ocenę zachowania wchodzą:
 • dyrektor lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący;
 • wychowawca klasy;
 • wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasie ocenianego ucznia;
 • pedagog;
 • psycholog;
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 • przedstawiciel rady rodziców.

§4

 1. Komisja ustala nową klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania ucznia w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Ustalona przez komisję ocena zachowania nie może być niższa od poprzedniej – zakwestionowanej.
 3. Z prac komisji ustalającej klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania sporządza się protokół
  zawierający w szczególności:
  • skład komisji;
  • termin posiedzenia komisji;
  • wynik głosowania;
  • ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.
 4. Protokół z prac komisji ustalającej klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5. Wyniki postępowania wyjaśniającego oraz prac komisji ustalającej nową ocenę zachowania przedstawia się radzie pedagogicznej w celu ewentualnego wprowadzenia i zatwierdzenia zmian w uchwale w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.

Rozdział XV

Nagrody i kary

§1

Uczniów nagradza się za:
 • wybitne osiągnięcia w nauce, sportowe i artystyczne;
 • wzorowe zachowanie;
 • aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego;
 • pozytywny wpływ na kolegów i koleżanki;
 • wyraźne efekty w pracy nad sobą (pod względem nauki i zachowania);
 • pomoc słabszym, młodszym, starszym, niepełnosprawnym w szkole i poza nią;
 • aktywne przeciwstawianie się wszelkim przejawom zła;
 • prace społeczne na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego;
 • udział i osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.

§2

Motywując uczniów do pracy nad sobą nagradzamy ich za każdą, nawet minimalną poprawę zachowania.

§3

Uczniowie mogą otrzymać następujące nagrody:
 • pochwała nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy wobec klasy;
 • pochwała dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej;
 • pochwała wpisana do dziennika lekcyjnego;
 • list pochwalny, gratulacyjny wychowawcy lub dyrektora do rodziców (opiekunów prawnych);
 • dyplom uznania od dyrektora;
 • promocja do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem (średnia ocen 4,75 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobra ocena zachowania);
 • Dyplom Wzorowego Ucznia (średnia ocen 5,0 i wyżej oraz wzorowa ocena z zachowania);
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (średnia ocen 4,75 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobra ocena zachowania);
 • nagroda książkowa za najwyższą średnią ocen klasyfikacyjnych rocznych w klasie (dotyczy tych zespołów klasowych, w których żaden z uczniów nie osiągnął średniej ocen: 4,75);
 • wpis do Kroniki Szkolnej;
 • prawo udziału w wycieczkach i imprezach organizowanych przez inną klasę;
 • wyróżnienie na tablicy ogłoszeniowej;
 • nagrody rzeczowe (książki, przybory szkolne itp.);
 • nagrody finansowe (częściowe lub całościowe finansowanie wycieczek, wyjść do kina itp.);
 • w przypadku szczególnych zasług – złagodzenie, a nawet darowanie poprzednio zastosowanej kary.

§4

W przypadkach nietypowych i szczególnie uzasadnionych uczeń może otrzymać nagrodę inną niż przewidziane w niniejszym regulaminie. Decyzję o przyznaniu takiej nagrody i jej formie podejmuje szkolna komisja wychowawcza lub rada pedagogiczna.

§5

Dyrektor gimnazjum może występować z wnioskami do innych instytucji o przyznanie uczniom nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne

§6

 1. W celu zwiększenia motywacji do nauki oraz dla wyrównania szans na otrzymanie nagrody dla wszystkich (nie tylko najzdolniejszych) uczniów, wprowadza się nagrodę zbiorową dla klasy trzeciej, która osiągnęła „Największy Skok Edukacyjny” podczas pobytu w gimnazjum.
 2. Klasa ta wyłoniona zostanie na podstawie porównania przeliczonych procentowo wyników sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.
 3. Nagrodę stanowi jednodniowa wycieczka finansowana dla całej klasy przez szkołę.

§7

Uczniów karze się za:
 • niewywiązywanie się z obowiązków uczniowskich;
 • nieprzestrzeganie, łamanie postanowień obowiązujących w szkole regulaminów i przepisów;
 • zachowania sprzeczne z prawem;
 • samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć i przerw;
 • niewłaściwy, lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych;
 • obojętność na przejawy zła, przyzwolenie dla niego;
 • stosowanie agresji i przemocy w kontaktach interpersonalnych;
 • niszczenie, dewastację mienia prywatnego i szkolnego;
 • zaśmiecanie, zanieczyszczanie terenu szkoły;
 • • posiadanie, rozprowadzanie, stosowanie używek, substancji odurzających i psychotropowych (nikotynowych, alkoholowych, narkotycznych, dopalaczy itp.);
 • palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków;
 • posiadanie i/lub rozprowadzanie papierosów, alkoholu, "dopalaczy", narkotyków;
 • kłamstwa, oszustwa, fałszerstwa;
 • wagary i spóźnienia;
 • nieodpowiedni strój na terenie szkoły;
 • nieodpowiedni, niestosowny wygląd na terenie szkoły.

§8

 1. Wobec uczniów można zastosować następujące kary i środki wychowawcze:
  • naprawienie (w miarę możliwości) wyrządzonej szkody;
  • przeproszenie osoby skrzywdzonej;
  • upomnienie nauczyciela/wychowawcy wobec klasy;
  • upomnienie wpisane do dziennika lekcyjnego;
  • ustne, pisemne lub telefoniczne powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) o niewłaściwym zachowaniu dziecka;
  • rozmowa wychowawcza z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem,
  • psychologiem lub dyrektorem szkoły;
  • rozmowa ostrzegawczo – profilaktyczna z funkcjonariuszem straży miejskiej, policjantem do spraw nieletnich, policjantem dzielnicowym, kuratorem sądowym (w obecności pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawcy, dyrektora lub innego nauczyciela);
  • pozbawienie pewnych przywilejów (np. udział w loterii „Szczęśliwy Numerek”);
  • pozbawienie pełnionych funkcji (np. w samorządzie klasowym, samorządzie szkolnym, poczcie sztandarowym itp.);
  • obniżenie oceny z zachowania;
  • przeniesienie do innej klasy (decyzję o zastosowaniu takiego środka podejmuje szkolna komisja wychowawcza lub rada pedagogiczna);
  • przeniesienie do innej szkoły (na wniosek dyrektora skierowany do kuratora oświaty, po konsultacji z samorządem uczniowskim i szkolną komisją wychowawczą lub radą pedagogiczną) – jeżeli wyczerpane zostały pozostałe określone w statucie możliwości skutecznego oddziaływania wychowawczego na ucznia lub poradnia psychologiczno–pedagogiczna w swej opinii zaleca zmianę jego środowiska rówieśniczego;
  • relegowanie pełnoletniego gimnazjalisty, który w sposób rażący łamie prawo i narusza obowiązujące w szkole regulaminy, a wobec którego wyczerpane zostały pozostałe, określone w statucie możliwości skutecznego oddziaływania wychowawczego (po konsultacji z samorządem uczniowskim i szkolną komisją wychowawczą lub radą pedagogiczną);
  • relegowanie ucznia spoza obwodu, który w sposób rażący łamie prawo i narusza obowiązujące w szkole regulaminy, a wobec którego wyczerpane zostały pozostałe, określone w statucie możliwości skutecznego oddziaływania wychowawczego (po konsultacji z samorządem uczniowskim i szkolną komisją wychowawczą lub radą pedagogiczną, informując o tym rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie uczeń mieszka);
  • w przypadkach ewidentnego łamania prawa skierowanie sprawy na policję, do prokuratury lub sądu dla nieletnich.
  • w przypadkach ewidentnego łamania prawa - skierowanie sprawy na policję, do prokuratury lub sądu dla nieletnich (decyzję o zastosowaniu takiego środka wychowawczego podejmuje szkolna komisja wychowawcza lub rada pedagogiczna).
 2. Możliwe jest także pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej rodziców (opiekunów prawnych) ucznia w celu pokrycia kosztów naprawy wyrządzonej przez niego szkody.

§9

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał z zachowania ocenę nieodpowiednią, w następnym półroczu roku szkolnego pozbawiony zostaje prawa do zgłaszania nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyny oraz przywilejów z tytułu loterii „Szczęśliwy numerek”.

§10

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał z zachowania ocenę naganną, w następnym półroczu roku szkolnego pozbawiony zostaje prawa do zgłaszania nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyny, przywilejów z tytułu loterii „Szczęśliwy numerek” oraz prawa udziału w wycieczkach i dyskotekach klasowych i szkolnych.

§11

Jeżeli nieodpowiednia lub naganna ocena z zachowania jest oceną roczną, postanowienia zapisane odpowiednio w §8 i §9 obowiązują w pierwszym półroczu kolejnego roku szkolnego.

§12

W przypadkach nietypowych i szczególnie uzasadnionych wobec ucznia można zastosować inną karę lub środek wychowawczy, aniżeli przewidziane w niniejszym regulaminie.
Decyzję o zastosowaniu takiej kary i jej formie podejmuje szkolna komisja wychowawcza
lub rada pedagogiczna.

§13

Każdy uczeń ma prawo złożyć radzie pedagogicznej ustnie lub na piśmie (osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela: nauczyciela, wychowawcę, pedagoga, psychologa szkolnego, opiekuna samorządu uczniowskiego lub szkolnego rzecznika praw ucznia) wyjaśnienia dotyczące sytuacji,
która może spowodować nałożenie na niego kary.

§14

Kara może zostać wobec ucznia zastosowana tylko po rzetelnym wyjaśnieniu sprawy, umożliwieniu mu skorzystania z prawa do obrony, którą może uzyskać u pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawcy, szkolnego rzecznika praw ucznia lub opiekuna samorządu uczniowskiego.

§15

 1. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia i mieć charakter wychowawczy.
 2. Uczeń nie może być karany wielokrotnie za jedno przewinienie.

§16

Uczeń, który wykaże odwagę cywilną i dobrowolnie przyzna się do popełnionego przewinienia
(zwłaszcza w tych sytuacjach, w których wina jego nie zostałaby wykryta), może liczyć na złagodzenie lub anulowanie kary.

§17

 1. W przypadku szczególnych zasług ucznia (np. naprawienia wyrządzonej szkody, widocznych efektów jego pracy nad sobą i poprawy zachowania) nałożona kara na wniosek wychowawcy może zostać czasowo zawieszona, złagodzona a nawet darowana.
  Decyzję o zawieszeniu, złagodzeniu lub darowaniu kary podejmuje klasowy zespół nauczycielski, komisja wychowawcza lub rada pedagogiczna.
 2. O zastosowanej karze (z wyjątkiem upomnienia) wychowawca klasy lub dyrektor gimnazjum informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niezwłocznie po jej nałożeniu.

§18

 1. Od każdej nałożonej kary uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty uzyskania o niej informacji.
  Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie i przekazać wnioskodawcy odpowiedź na piśmie w terminie 14 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty jego złożenia.
 2. Od decyzji dyrektora szkoły wnioskodawca może się odwołać do organu pełniącego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Rozdział XVI

Informowanie rodziców (opiekunów prawnych)
o osiągnięciach edukacyjnych
i zachowaniu uczniów

§1

 1. Wychowawca ma obowiązek utrzymywać stały kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów w sprawach ich postępów w nauce i zachowaniu się.
 2. Wychowawca informuje rodziców (opiekunów prawnych) o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów:
  • podczas zebrań;
  • indywidualnie, po uprzednim ustaleniu formy i terminu kontaktu (np. list, rozmowa telefoniczna, wizyta domowa, notatka w zeszycie ucznia, spotkanie w szkole);
  • w czasie konsultacji podczas „Dni Otwartych”.

§2

 1. „Dni Otwarte” odbywają się według harmonogramu ustalonego przez radę pedagogiczną na dany rok szkolny. Podczas tych dni wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog udzielają rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów oraz doradzają i wskazują metody pracy w domu.

Rozdział XVII

Inne postanowienia

§1

 1. Proces oceniania jest jawny w każdej fazie zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców (opiekunów prawnych).
  Mają oni prawo do informacji o ocenach, wynikach prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości i umiejętności oraz wglądu do dokumentacji związanej z ocenianiem.
  Dokumentację tę udostępnia się na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób postronnych. Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły oraz uczniów
  tej samej klasy.

§2

 1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), uczeń może być zwolniony z zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego.
 2. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza.
  Zwolnienie następuje na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia uniemożliwia ustalenie mu oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 4. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, publicznej poradni specjalistycznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły może zwolnić do końca nauki w gimnazjum ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§3

 1. Uczniowie zwolnieni z zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego na okres co najmniej jednego półrocza oraz zwolnieni z nauki drugiego języka obcego, w wyjątkowych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły mogą nie uczestniczyć w tych zajęciach i nie przebywać na lekcjach, jeżeli ich rodzice (opiekunowie prawni) złożą takie oświadczenie. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy lekcja wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej lub drugiego języka obcego jest dla ucznia pierwszą albo ostatnią w rozkładzie zajęć danego dnia.
  W oświadczeniu rodziców powinna znajdować się wyraźna klauzula o tym, że biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko w tym czasie.
 2. Uczniowie zwolnieni z zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego na okres krótszy niż półrocze muszą uczestniczyć w zajęciach (przebywać na lekcjach).
  Obowiązuje ich znajomość zagadnień teoretycznych tych przedmiotów.

§4

Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy.
W przypadkach nimi nie uregulowanych (np. dotyczących pisemnych prac kontrolnych) okres ten nie może być krótszy, niż do końca roku szkolnego.

§5

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, które rodzaje dokumentacji, nie określone odmiennymi przepisami, podlegają przechowywaniu i na jakich zasadach.

§6

Niniejszy regulamin jest dokumentem jawnym. Powinien być bezwarunkowo udostępniany w całości wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom (opiekunom prawnym), którzy o to poproszą.
 

Valid HTML 4.01 Transitional   Poprawny CSS!