powrót do Przewodnika powrót do strony głównej

S Z K O L N E   U B E Z P I E C Z E N I E
OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
warunki obowiązujące od r.szk. 2014
 

Ochrona ubezpieczeniowa jest rozciągnięta na cały rok szkolny oraz wakacje,
tj. 365 dni w roku, przez 24 godziny na dobę.

 
Składka roczna od osoby 42 zł,
• maksymalna suma wypłacanego odszkodowania wynosi 10 000zł
 
• rodzice, którzy ubezpieczają dziecko w ramach innych firm bądź rezygnują z ubezpieczenia w szkole, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia
 

W tabeli poniżej prezentowane są dane (warunki) ubezpieczenia szkolnego.

Przed wykorzystaniem prezentowanej tabeli,
proszę upewnić się o jej aktualności w sekretariacie Gimnazjum

Rodzaj świadczenia

% sumy ubezpieczenia

z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
albo zdarzenia objętego umową
nieszczęśliwy wypadek, zawał serca, krwotok śródczaszkowy, atak epilepsji, sepsa)
100%
śmierć na terenie placówki - świadczenie dodatkowe w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100%
koszty przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych oraz odbudowy zębów stałych (na terenie RP i za granicą) do 25% i do 200 zł za ząb
przeszkolenie zawodowe osób niepełnosprawnych (na terenie RP) do 25 %
diagnoza sepsy jednorazowe świadczenie 1000 zł
trwały uszczerbek na zdrowiu: zawał serca, krwotok śródczaszkowy, poważne uszkodzenie ciała - na podstawie orzeczenia lekarskiego do 100%
obuoczna utrata wzroku, utrata mowy, porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn, śpiączka pow. 30 dni 100%
całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia 80%
całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu biodrowego lub kości udowej oraz utrata obu nerek 75%
całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia 80%
całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia oraz dolnej w obrębie stawu kolanowego, podudzia lub stawów skokowych 60%
całkowita utrata ręki, wzroku w jednym oku i słuchu w obu uszach 50%
całkowita utrata stopy, macicy 40%
całkowita utrata jednej nerki 35%
całkowita utrata słuchu w jednym uchu 30%
całkowita utrata kciuka 22%
całkowita utrata jajnika lub jądra, śledziony, nosa 20%
całkowita utrata palucha, małżowiny usznej 15%
całkowita utrata palców: II, III, IV, V 8%
całkowita utrata palców stopy: II, III, IV, V 3%
utrata do 9 zębów stałych 2% za każdy
za wszystkie zęby stałe (pow. 9) 20%
złamania w obrębie kręgosłupa, z wyłączeniem kości ogonowej 11% za krąg
złamania kości udowej, miednicy (niestabilne), zwichnięcie stawu biodrowego 10%
złamania kości ramiennej i w obrębie podudzia, zwichnięcie stawu barkowego, 7%
złamania kości sklepienia i podstawy czaszki, zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego i kolanowego (z wyłączeniem rzepki) 5%
złamania łopatki, obojczyka, mostka (za każdą), stabilne złamania miednicy 4,5%
złamania w obrębie stopy (z wyłączeniem palców), rzepki, twarzoczaszki, w obrębie przedramienia oraz zwichnięcie stawów skokowych 4%
złamania kości ogonowej 3,5%
złamania kości ręki (z wyłączeniem palców), w obrębie kciuka, zwichnięcie kciuka 2,5%
złamania w obrębie kręgosłupa (wyrostki - za każdy krąg), w obrębie palucha, kości palców ręki lub stopy: II, III, IV, V, zwichnięcia stawów palców ręki 2%
złamanie zęba stałego (do 9 zębów) 0,5% za każdy
złamania pow. 9 zębów 5%
w przypadku operacyjnego leczenia złamań lub zwichnięć - dodatkowo 2%
oparzenie II st. pow. 30% powierzchni ciała, oparzenie III st. pow. 10% powierzchni ciała, dróg oddechowych leczone w szpitalu 20%
oparzenie III st. pow. 5% do 10% powierzchni ciała 10%
- oparzenie II st. albo wyższego więcej niż jednego palca ręki lub stopy albo odmrożenie nosa lub ucha,
- oparzenie II st. pow 1 do 15% powierzchni ciała lub III st. do 5%
4%
parzenie II st. albo wyżej jednego palca ręki lub stopy, oparzenie II st. do 1% powierzchni ciała 1,5%
wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu:
- do 2 dni hospitalizacji
- do 3 dni
- do 4 dni
 
1%
2%
3%
pogryzienia przez psa lub pokąsania przez inne zwierzęta, ukąszenia przez owady 10%
zatrucie gazami, substancjami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem - jeśli wymagały hospitalizacji 5%
następstwo urazów z jednego zdarzenia objętego umową, które wymagało interwencji lekarskiej, połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej 1 wizyty kontrolnej (nie wymienionych dotychczas);
nie dotyczy interwencji stomatologicznej
1,5%