powrót do Przewodnika powrót do strony głównej

S Z K O L N E   U B E Z P I E C Z E N I E
OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
warunki obowiązujące w r.szk. 2013-2014
 

Ochrona ubezpieczeniowa jest rozciągnięta na cały rok szkolny oraz wakacje,
tj. 365 dni w roku, przez 24 godziny na dobę.

 
Składka roczna od osoby 42 zł,
• maksymalna suma wypłacanego odszkodowania wynosi 10 000zł
 
• rodzice, którzy ubezpieczają dziecko w ramach innych firm bądź rezygnują z ubezpieczenia w szkole, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia
 

• zob. też: ubezpieczenia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej   
ubezpieczenie można opłacić do 30.09.2013 również w sekretariacie szkoły   

Wariant ubezpieczenia oparty jest na tzw. systemie świadczeń stałych,
wypłacanych na podstawie tabel trwałego uszczerbku na zdrowiu i zawartych
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (wariant II):
świadczenie wypłacane jest za sam fakt zaistnienia zdarzenia,
bez kłopotliwego wzywania na komisje lekarskie.

W tabeli poniżej prezentowane są dane (warunki) ubezpieczenia szkolnego szczegóły tutaj:

Rodzaj świadczenia

% sumy ubezpieczenia

z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
albo zdarzenia objętego umową
100% (10 000 zł)
z tytułu trwałego uszkodzenia ciała w tym również śpiączka
(rodzaj trwałego uszkodzenia ciała wymienionego w tabeli)
do 100%
za 1% z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 100 zł
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała za % trwałego uszczerbku
na podstawie orzeczenia lub opinii lekarskiej
z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów
(rodzaj złamania wymieniony w tabeli)
do 11% za jedno uszkodzenie
w zależności od rodzaju złamania
• jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowo-
dowanego nowotworem złośliwym (dotyczy uczniów i nauczycieli)
• jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu z powodu wrodzonej wady serca (dotyczy uczniów)
• jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego (dotyczy uczniów)
1 000 zł
jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu i wystąpienia innych następstw niż zwichnięcia i złamania kości,  
  - nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji, 5%
  - następstwa urazów ciała z jednego wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej 1,5%
z tytułu oparzeń i odmrożeń
(rodzaje oparzeń i odmrożeń wymienione w tabeli)
do 20%
z tytułu wstrząśnienia mózgu lub podejrzenia jego wstrząśnienia do 3%
z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń (przez owady) 10%
(niezależnie od świadczeń z innego tytułu)
zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - w tym odbudowa stomatologiczna zębów 25%
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych 25%
UWAGA 1:
W przypadku złamania lub zwichnięcia leczonego operacyjnie ubezpieczonemu przysługuje oprócz świadczenia wypłaconego za sam fakt zaistnienia zdarzenia dodatkowe świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia za każdy operowany narząd w związku z zaistnieniem nieszczęśliwego wypadku.
UWAGA 2:
Ważne informacje dodatkowe: postępowanie w razie zaistnienia wypadku, warunki korzystania z usługi assistance, kierowania na badania, powiadomienia PZU.
Niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia każdorazowo ubezpieczonemu przysługują następujące usługi assistance:
 1. pomoc medyczna do łącznej kwoty 2000 zł na każdy wypadek:
  - wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego,
  - wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej,
  - wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego,
  - transport medyczny.
 2. pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna:
  - organizacja procesu rehabilitacji,
  - dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego,
  - dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza,
  - domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji.
 3. pomoc psychologa do wysokości 1500 zł na każdy wypadek.
 4. lekcje prywatne dla uczniów
 5. infolinia medyczna i konsultacja ze specjalistą.
 6. usługi informacyjne dla nauczycieli w przypadku planowania, organizacji lub w trakcie wycieczki szkolnej.
 Rozszerzone informacje i niektóre szczegóły ubezpieczenia

 Rodzaj trwałego uszkodzenia ciała oraz  % ubezpieczenia Definicje
Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia 80%  Trwałe uszkodzenie ciała - całkowita utrata fizyczna narządu lub organu lub całkowita utrata ich funkcji spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem albo zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia.
Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia 60%
Całkowita utrata ręki 50%
Całkowita utrata palców ręki II, III, IV, V 8% każdy
Całkowita utrata kciuka 22%
Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu biodrowego lub kości udowej 75%
Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego, podudzia lub skokowych 60%
Całkowita utrata stopy 40%
Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V 3% każdy
Całkowita utrata palucha 15%
Całkowita utrata wzroku w 1 oku 50%
Całkowita utrata w obu oczach 100%
Całkowita utrata słuchu w 1 uchu 30%
Całkowita utrata w obu uszach 50%
Całkowita utrata małżowiny usznej 15%
Całkowita utrata nosa 20%
Całkowita utrata zębów stałych 2% każdy, max.20%
Całkowita utrata śledziony 20%
Całkowita utrata jednej nerki 35%
Całkowita utrata obu nerek 75%
Całkowita utrata macicy 40%
Całkowita utrata jajnika lub jądra 20%
Całkowita utrata mowy 100%
Porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali Lovette'a 100%
Śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni 100%
 Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki 5% Złamanie - urazowe przerwanie ciągłości tkanki kostnej lub złuszczenie chrząstek nasadowych
Złamania kości twarzoczaszki 4%
Złamania żeber 2% każde
maks.10%
Zwichnięcie - urazowe przemieszczenie jednej powierzchni stawowej w stosunku do drugiej
(musi być potwierdzone badanie obrazowym)
Zwichnięcie stawu barkowego 7%
Złamania kości ramiennej 7%
Złamania w obrębie kości przedramienia 4%
Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego 5%
Złamania w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości palców 3%
Złamania w obrębie kości palców ręki II-V 2% każdy
Zwichnięcia stawów w obrębie kości palców ręki II-V 2% każdy
Złamania w obrębie kciuka 3%
Zwichnięcie kciuka 3%
Niestabilne złamania miednicy 10%
Stabilne złamania miednicy 4,5%
Zwichnięcie stawu biodrowego 10%
Złamania kości udowej 10,5%
Złamania w obrębie kości podudzia 7%
Złamania rzepki 4%
Zwichnięcie stawu kolanowego 5%
Złamania w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców 4%
Złamania w obrębie palucha 2,5%
Złamania w obrębie kości palców stopy II-V 2% każdy
Zwichnięcia w stawach skokowych 4%
Złamania w obrębie kręgosłupa - trzonów, łuków kręgów (z wył. kości ogonowej) 11% każdy
Złamania j/w - wyrostków poprzecznych, kolczystych kręgów 2,5% każdy
Złamania kości ogonowej 3,5%
Złamanie zęba stałego 0,5% każde
maks.5%
Nagłe zatrucie substancjami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem, które wymagały hospitalizacji 5%
Następstwo urazów ciała z jednego nieszczęśliwego wypadku - niewymienionego w wykazie, które wymagało interwencji lekarskiej, połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej 1,5%
Oparzenie II st. do 1% powierzchni ciała 1% Oparzenie - uszkodzenie skóry, tkanek pod nią leżących na skutek działania wysokiej temperatury, substancji chemicznych, promieniowania jonizującego lub prądu elektrycznego.
Oparzenie II st. 1 - 15% powierzchni 4%
Oparzenie II st. pow. 30% powierzchni 20%
Oparzenie III do 5% powierzchni 4%
Oparzenie III st. pow. 10% powierzchni 20%
Oparzenie dróg oddechowych
(leczone w szpitalu)
20%
Odmrożenie II st. albo wyższy - jednego palca ręki lub stopy 1% Odmrożenie - uszkodzenie skóry, tkanek pod nią leżących na skutek działania niskiej temperatury
Odmrożenie II st. albo wyższy - więcej niż jednego palca ręki lub stopy, odmrożenie nosa lub ucha 4%
Wstrząśnienie mózgu, jeśli ubezpieczony dozna lub podejrzewano u niego wstrząśnienie i pozostawał w szpitalu pow. 1 dnia 1% Wstrząśnienie mózgu - pourazowe zaburzenie czynności mózgu, którego głównym objawem jest krótkotrwała utrata przytomności z towarzyszącą niepamięcią wsteczną lub następczą.
jeśli ubezpieczony pozostawał w szpitalu pow. 2 dni 2%
jeśli ubezpieczony pozostawał w szpitalu pow. 3 dni 3%
Pogryzienie przez psa lub pokąsanie przez inne zwierzęta lub ukąszenie przez owady, w wyniku czego będzie pozostawał w szpitalu powyżej jednego dnia 10%
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych zwracane są do wysokości 25% sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że powstały one w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz poniesione zostały w ciągu 24 miesięcy od dnia wypadku. Zwrot kosztów następuje na podstawie oryginałów rachunków do do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie do wysokości limitu z zawartej umowy ubezpieczenia.
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych nie może przekroczyć kwoty 200 zł za każdy ząb.
W wypadku za granicą zwrot następuje w walucie polskiej wg kursu NBP w dniu ustalania odszkodowania.
Usługi assistance
Następujące świadczenia są refundowane na terytorium RP:
 • Pomoc medyczna - gdy nie jest wymagana interwencja pogotowia ratunkowego:
  • wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego - limit do 2 000 zł,
  • wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej wskazanej przez PZU - limit do 2 000 zł,
  • wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego, jeśli zgodnie z zaleceniem lekarza PZU tego wymaga; refundacja do 500 zł, (w ustalonym limicie kosztów pomocy medycznej),
  • transport medyczny, jeśli stan zdrowia utrudnia lub nie pozwala na skorzystanie z publicznego lub prywatnego środka transportu - określony przez lekarza PZU - limit do 2 000 zł
 • Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna - jeśli zabiegi zostały zlecone przez lekarza prowadzącego:
  • organizacja rehabilitacji i pokrycie kosztów wizyt u fizjoterapeuty albo zorganizowanie transportu do poradni rehabilitacyjnej; do łącznej kwoty 500 zł za każdy wypadek lub zdarzenie,
  • dostawa drobnego sprzętu; usługa jest realizowana do wysokości 300 zł; PZU nie pokrywa kosztu wypożyczenia lub zakupu sprzętu,
  • dostarczenie do miejsca pobytu leków w sytuacji, gdy ubezpieczony wymaga leżenia; koszty pokrywane są do wysokości 300 zł - o zasadności decyduje lekarz PZU,
  • domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji - jeżeli pobyt w szpitalu przekraczał 2 dni - do wysokości 1000 zł; o zasadności decyduje lekarz PZU,
 • Pomoc psychologa - w przypadku ciężkich obrażeń ciała lub, gdy na skutek wypadku, w którym uczestniczył ubezpieczony nastąpi również:
  • śmierć rodziców ubezpieczonego lub przedstawiciela ustawowego - do wysokości 1500 zł; o zasadności decyduje lekarz PZU,
 • Lekcje prywatne:
  • jeżeli uczeń nie może uczęszczać do szkoły dłużej niż 10 dni od dnia wypadku - do wysokości 400 zł; wymagane jest zwolnienie lekarskie
 • Infolinia medyczna i konsultacja ze specjalistą:
  • dostęp polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem PZU o możliwościach postępowania w razie zaistnienia wypadku; informacje te nie mają charakteru diagnostycznego i leczniczego
 • Infolinia dla nauczycieli - dostęp polegający na telefonicznej konsultacji w przypadku planowania, organizowania lub w trakcie wycieczki szkolnej na terytorium RP o::
  • adresach ośrodków sportowo-rekreacyjnych,
  • adresach i godzinach otwarcia muzeów, galerii i wystaw,
  • adresach hoteli i schronisk młodzieżowych,
  • adresach wypożyczalni sprzętu sportowego,
  • adresach oraz repertuarach kin i teatrów,
  • adresach i telefonach biur podróży,
  • adresach przewoźników turystycznych,
  • uregulowaniach prawnych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela,
  • rozkładzie jazdy pociągów na terytorium RP.
Zmiana szkoły
 • Jeżeli ubezpieczony w trakcie roku szkolnego przechodzi do innej placówki jest ubezpieczony w poprzedniej - do wygaśnięcia umowy;
  ewentualny zwrot czesnego (dotyczy uczniów) - do 5 000 zł
 • W przypadku opłacenia składni również w nowej szkole świadczenie przysługuje z obu umów.
 • W przypadku, gdy ubezpieczony w poprzedniej placówce był zwolniony z opłaty składki i w nowej również będzie zwolniony, świadczenie przysługuje z jednej, korzystniejszej umowy (jeśli obie są zawarte w PZU)
 • Jeżeli ubezpieczony zaprzestaje nauki w okresie ubezpieczenia - objęty jest ubezpieczeniem do wygaśnięcia umowy.
Niektóre ważne informacje
 • Postępowanie w razie zaistnienia wypadku:
  • starać się o złagodzenie skutków przez: niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej,
  • dopilnowanie leczenia - w przypadku przedstawiciela ustawowego,
  • powiadomić PZU o nieszczęśliwym wypadku i dostarczyć: formularz zgłoszenia wypadku i dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia - dokumentację medyczną, oryginały rachunków, dokument uprawniający do prowadzenia pojazdu (jeżeli poszkodowany kierował),
  • na zlecenie PZU należy poddać się badaniu lub obserwacji klinicznej,
  • w razie śmierci należy przedłożyć do wglądu dokument tożsamości uprawnionego oraz odpis skrócony aktu zgonu.
 • PZU zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych dowodów oraz zasięgania opinii specjalistów.
 • Przed skorzystaniem z usługi assistance należy skontaktować się telefonicznie z PZU i podać następujące informacje:
  • numer dokumentu ubezpieczenia,
  • imię, nazwisko i adres zamieszkania,
  • kontaktowy numer telefoniczny,
  • krótki opis zdarzenia i potrzebnej pomocy.
 • W przypadku poważnego uszkodzenia ciała, zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego ubezpieczony kierowany jest na badanie w celu ustalenia wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • PZU, po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, informuje ubezpieczonego o dalszym postępowaniu.
  Na żądanie ubezpieczonego PZU udostępnia posiadane informacje i dokumenty.
  Świadczenie jest spełniane w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia.