powrót do Przewodnika powrót do strony głównej

S Z K O L N E   U B E Z P I E C Z E N I E
OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
warunki obowiązujące od r.szk. 2014

>> Dodatkowe informacje <<
wynikające z uaktualnienia Statutu Gimnazjum

Ochrona ubezpieczeniowa jest rozciągnięta na cały rok szkolny oraz wakacje,
tj. 365 dni w roku, przez 24 godziny na dobę.

 
Składka roczna od osoby 42 zł,
• maksymalna suma wypłacanego odszkodowania wynosi 10 000zł
 
• rodzice, którzy ubezpieczają dziecko w ramach innych firm bądź rezygnują z ubezpieczenia w szkole, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia
 

W tabeli poniżej prezentowane są dane (warunki) ubezpieczenia szkolnego.

Przed wykorzystaniem prezentowanej tabeli,
proszę upewnić się o jej aktualności w sekretariacie Gimnazjum

Rodzaj świadczenia

% sumy ubezpieczenia

z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
albo zdarzenia objętego umową
nieszczęśliwy wypadek, zawał serca, krwotok śródczaszkowy, atak epilepsji, sepsa)
100%
śmierć na terenie placówki - świadczenie dodatkowe w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100%
koszty przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych oraz odbudowy zębów stałych (na terenie RP i za granicą) do 25% i do 200 zł za ząb
przeszkolenie zawodowe osób niepełnosprawnych (na terenie RP) do 25 %
diagnoza sepsy jednorazowe świadczenie 1000 zł
trwały uszczerbek na zdrowiu: zawał serca, krwotok śródczaszkowy, poważne uszkodzenie ciała - na podstawie orzeczenia lekarskiego do 100%
obuoczna utrata wzroku, utrata mowy, porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn, śpiączka pow. 30 dni 100%
całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia 80%
całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu biodrowego lub kości udowej oraz utrata obu nerek 75%
całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia 80%
całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia oraz dolnej w obrębie stawu kolanowego, podudzia lub stawów skokowych 60%
całkowita utrata ręki, wzroku w jednym oku i słuchu w obu uszach 50%
całkowita utrata stopy, macicy 40%
całkowita utrata jednej nerki 35%
całkowita utrata słuchu w jednym uchu 30%
całkowita utrata kciuka 22%
całkowita utrata jajnika lub jądra, śledziony, nosa 20%
całkowita utrata palucha, małżowiny usznej 15%
całkowita utrata palców: II, III, IV, V 8%
całkowita utrata palców stopy: II, III, IV, V 3%
utrata do 9 zębów stałych 2% za każdy
za wszystkie zęby stałe (pow. 9) 20%
złamania w obrębie kręgosłupa, z wyłączeniem kości ogonowej 11% za krąg
złamania kości udowej, miednicy (niestabilne), zwichnięcie stawu biodrowego 10%
złamania kości ramiennej i w obrębie podudzia, zwichnięcie stawu barkowego, 7%
złamania kości sklepienia i podstawy czaszki, zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego i kolanowego (z wyłączeniem rzepki) 5%
złamania łopatki, obojczyka, mostka (za każdą), stabilne złamania miednicy 4,5%
złamania w obrębie stopy (z wyłączeniem palców), rzepki, twarzoczaszki, w obrębie przedramienia oraz zwichnięcie stawów skokowych 4%
złamania kości ogonowej 3,5%
złamania kości ręki (z wyłączeniem palców), w obrębie kciuka, zwichnięcie kciuka 2,5%
złamania w obrębie kręgosłupa (wyrostki - za każdy krąg), w obrębie palucha, kości palców ręki lub stopy: II, III, IV, V, zwichnięcia stawów palców ręki 2%
złamanie zęba stałego (do 9 zębów) 0,5% za każdy
złamania pow. 9 zębów 5%
w przypadku operacyjnego leczenia złamań lub zwichnięć - dodatkowo 2%
oparzenie II st. pow. 30% powierzchni ciała, oparzenie III st. pow. 10% powierzchni ciała, dróg oddechowych leczone w szpitalu 20%
oparzenie III st. pow. 5% do 10% powierzchni ciała 10%
- oparzenie II st. albo wyższego więcej niż jednego palca ręki lub stopy albo odmrożenie nosa lub ucha,
- oparzenie II st. pow 1 do 15% powierzchni ciała lub III st. do 5%
4%
parzenie II st. albo wyżej jednego palca ręki lub stopy, oparzenie II st. do 1% powierzchni ciała 1,5%
wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu:
- do 2 dni hospitalizacji
- do 3 dni
- do 4 dni
 
1%
2%
3%
pogryzienia przez psa lub pokąsania przez inne zwierzęta, ukąszenia przez owady 10%
zatrucie gazami, substancjami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem - jeśli wymagały hospitalizacji 5%
następstwo urazów z jednego zdarzenia objętego umową, które wymagało interwencji lekarskiej, połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej 1 wizyty kontrolnej (nie wymienionych dotychczas);
nie dotyczy interwencji stomatologicznej
1,5%
 
 
Uwaga: Ważne postanowienia, które zostaną umieszczone w Statucie Gimnazjum:
 1. Jeśli taka jest wola rodziców (prawnych opiekunów), w gimnazjum istnieje możliwość grupowego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Umowę z ubezpieczycielem wskazanym przez Radę Rodziców zawiera dyrektor gimnazjum
  jako ubezpieczający (szkoła jest stroną umowy).
 3. Wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego oraz konkretnej oferty ubezpieczenia na dany rok szkolny dokonuje działająca w gimnazjum Rada Rodziców.
 4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
  dyrektor szkoły może podjąć starania o nieodpłatne ubezpieczenie ucznia przez ubezpieczyciela.
 5. Informacje o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia w zakresie praw i obowiązków ubezpieczonego udostępniane są rodzicom (prawnym opiekunom)
  na stronie internetowej szkoły.
 6. Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków ma charakter dobrowolny.
  Odmowa zawarcia umowy ubezpieczenia nie może rodzić dla uczniów jakichkolwiek skutków
  ze strony szkoły.